شماره ۸ / بهار ۹۳

صفحه اصلی

تماس با ما

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

ویژه سینمای دوران ما
این نخستین ویژه نامه فیلمخانه است و در آن به طیف متنوعی از فیلمها و فیلمسازان، از مارتین اسکورسیزی، پل توماس اندرسن و چارلی کافمن گرفته تا پدرو کوستا و آپیچاتچونگ ویراستاکول، پرداخته شده. در این شماره پرونده هایی به هوشیائو شین، الکساندر ساکوروف، آرنو دپلشن، تاد هاینز، میشائیل هانکه و ...اختصاص داده شده و به آثاری از این فیلمسازان و ابعادی از کار آنها پرداخته شده که در فضای نفد فارسی زبان کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع هجده فیلمساز، و بیش از سی فیلم در این پرونده مورد بررسی قرار گرفته اند.