صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
علیرضا رسولی نژاد

www.rasoulinejad.com

صفحه اصلی

تماس با ما

فیلمخانه را می توانیـد از شـــهرکتابها و کتابفروشیهای معتبر تهران و شهرستانها تهیه کنید.

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|

آدرس:
تهران / صندوق پستی 135-15745
ایمیل:
info@filmkhanehmag.com
تلفکس:
021-77508029