صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر:
علیرضا رسولی نژاد

www.rasoulinejad.com

نسخه الکترونیک

تماس با ما


Filmkhaneh
Film Quarterly Magazine

Editor-in-chief: Alireza Rasoulinejad

© 2022 - All Rights Reserved - Filmkhaneh
    |deSadeq|